Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 528 zł netto (należy wykazać się dochodem za miesiąc sierpień 2020 r.) przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, rodziny niepełnej, · zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć). Wnioski należy składać w nieprzekraczającym terminie do 15 września 2020 r. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach (netto) z miesiąca sierpnia 2020 r. Wnioski należy wypełnić czytelnie, oraz należy wrzucać do skrzynki, która znajduje się w przedsionku przy wejściu głównym. Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku do urny należy skontaktować się z Panem Michałem Wilkiem tel. 81-744-03-22 wew. 30 w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji oraz wyjaśnienie wszelkich wątpliwości.  Wnioski są do pobrania w przedsionku na stoliku/stronie szkoły wraz z oświadczeniem o dochodzie.

Dokumenty do pobrania

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin