Szanowni Państwo
Przypominam, że rozdział IX Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 dotyczący oceniania wewnątrzszkolnego zawiera zasady, formy i sposoby oceniania obowiązujące w szkole.
W § 61 Statutu Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna na szczególną uwagę zasługują punkt 2, 7 i 8:
2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.
7. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej (…).
8. Na 30 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej:
1) Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz do wystawienia propozycji ocen w dzienniku elektronicznym. Dopuszcza się używanie znaku „+” lub ukośnika pomiędzy ocenami np. 4/5 , co oznacza, że uczeń ma możliwość uzyskania oceny wyższej o jeden stopień niż proponowana;
2) wychowawca informuje rodziców na piśmie o przewidywanej dla ucznia śródrocznej i rocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej i odnotowuje ten fakt w dzienniku.
Zarówno w Statucie Szkoły jak i w obowiązujących przepisach prawa nie ma mowy o posługiwaniu się średnią ocen (ani arytmetyczną ani ważoną).

Z poważaniem
Danuta Giletycz- Dyrektor SP2

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin