Ważne informacje dla rodziców

Szanowni Państwo
Na stronie internetowej szkoły (w zakładce: stołówka) zamieszczony  jest harmonogram wydawania obiadów z podziałem na dni tygodnia i godziny, ze wskazaniem klas, które w tym czasie korzystają ze stołówki szkolnej. Jeżeli odbieracie Państwo dzieci- zwróćcie proszę uwagę, żeby robić to po "obiedzie"- uwzględniając nie tylko godzinę zakończenia lekcji, ale również porę wyznaczonych godzin obiadowych.

Dzieci, które jedzą obiad przed lub po lekcjach, w czasie oczekiwania na posiłek powinny być pod opieką świetlicy szkolnej.

Pozdrawiam
Danuta Giletycz

Rodziców i opiekunów uczniów korzystających w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie z „Programu dla szkół” (owoce, warzywa, soki/przeciery owocowe, mleko i produkty mleczne) prosimy o zapoznanie się z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych:

Załącznik XI do Warunków udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dotyczącą uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia. Wnioskodawcą powinien być: rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego; · uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat; · w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.

Od 01.09.20r. wznawia działalność gabinet stomatologiczny w którym są wykonywane bezpłatne zabiegi profilaktyczno-lecznicze w ramach umowy z NFZ. Gabinet jest przystosowany do pracy w warunkach pandemii zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i pracuje w obecnie panującym reżimie sanitarnym.
Zgodnie z podpisanymi deklaracjami rodziców dzieci będą brane w czasie zajęć na zabiegi profilaktyczne w taki sposób aby nie kolidowało to z nauką.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr 608034411 – stomatolog.

KARTY ZGŁOSZEŃ do świetlicy oraz na obiady szkolne można pobrać na stronie internetowej szkoły w zakładce: Dla Rodziców/Dokumenty do pobrania lub w szkole na stoliku przy urnie.
Dokładnie wypełnione i podpisane karty należy składać w urnie znajdującej się w przedsionku szkoły w godzinach pracy szkoły, tj. 7.30-16.00.

Szanowni Państwo
Przypominam, że rozdział IX Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 dotyczący oceniania wewnątrzszkolnego zawiera zasady, formy i sposoby oceniania obowiązujące w szkole.
W § 61 Statutu Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna na szczególną uwagę zasługują punkt 2, 7 i 8:
2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.
7. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej (…).
8. Na 30 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej:
1) Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz do wystawienia propozycji ocen w dzienniku elektronicznym. Dopuszcza się używanie znaku „+” lub ukośnika pomiędzy ocenami np. 4/5 , co oznacza, że uczeń ma możliwość uzyskania oceny wyższej o jeden stopień niż proponowana;
2) wychowawca informuje rodziców na piśmie o przewidywanej dla ucznia śródrocznej i rocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej i odnotowuje ten fakt w dzienniku.
Zarówno w Statucie Szkoły jak i w obowiązujących przepisach prawa nie ma mowy o posługiwaniu się średnią ocen (ani arytmetyczną ani ważoną).

Z poważaniem
Danuta Giletycz- Dyrektor SP2

Szanowni Państwo

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły, mającym na celu zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-COV-2 i rozpowszechniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem, przypominam, że uczniowie:
• powinni zostać w domu,
• powinni unikać miejsc publicznych, gdzie są skupiska ludzi,
• powinni wystrzegać się komunikacji publicznej,
• nie powinni spotykać z rówieśnikami.
Proszę o poważne potraktowanie tych zaleceń.

Drodzy Państwo, zawieszenie decyzją Ministra Edukacji Narodowej zajęć w szkołach na terenie całego kraju w dniach 12-25 marca 2020r. ma ne celu zmniejszenie zagrożenia zarażenia się koronawirusem.
Bardzo Państwa proszę o to, aby uczniowie nie spotykali się ze sobą w grupach i jak najwięcej czasu spędzali w domach, bez niepotrzebnych kontaktów z innymi osobami.
Nauczyciele będą przesyłali do uczniów zadania do wykonania w czasie zawieszenia zajęć w szkole. Na stronie szkoły zostaną umieszczone informacje o portalach edukacyjnych, z których mogą samodzielnie korzystać uczniowie.

Bądźmy rozsądni i odpowiedzialni za siebie i innych.

Danuta Giletycz- dyrektor SP 2

Szanowni Państwo
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemicznego do odwołania. wstrzymuje się osobiste wizyty w szkole.
W przypadku konieczności załatwienia pilnych spraw urzędowych rekomenduję korzystanie z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Nr telefonu: 81 744 03 22
Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ePUAP: /SP2_Lublin/SkrytkaESP

Danuta Giletycz
Dyrektor Szkoły 

rada rodzicow

Spotkanie Rady Rodziców i przedstawicieli Trójek Klasowych - wtorek 10.03.2020r. godz. 16.30

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin