Ważne informacje dla rodziców

Szanowni Państwo Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice

12 czerwca 2020 (piątek) jest dniem wolnym od zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktyki. Uczniowie będą mieli możliwość skorzystania z zajęć opiekuńczych w świetlicy szkolnej (po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby przez rodzica/opiekuna dziecka do kierownika świetlicy). Nie będzie zajęć zdalnego nauczania.

16, 17 , 18 czerwca 2020 (wtorek, środa, czwartek) to terminy egzaminu ósmoklasisty.
W tych dniach nie odbędą się w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki.
Uczniowie będą mieli możliwość skorzystania z zajęć opiekuńczych w świetlicy szkolnej (po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby przez rodzica/opiekuna dziecka do kierownika świetlicy). Nie będzie zajęć zdalnego nauczania.

Pozdrawiam
Danuta Giletycz- Dyrektor szkoły

KARTY ZGŁOSZEŃ do świetlicy oraz na obiady szkolne można pobrać na stronie internetowej szkoły w zakładce: Dla Rodziców/Dokumenty do pobrania lub w szkole na stoliku przy urnie.
Dokładnie wypełnione i podpisane karty należy składać w urnie znajdującej się w przedsionku szkoły w godzinach pracy szkoły, tj. 7.30-16.00.

Szanowni Państwo
Przypominam, że rozdział IX Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 dotyczący oceniania wewnątrzszkolnego zawiera zasady, formy i sposoby oceniania obowiązujące w szkole.
W § 61 Statutu Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna na szczególną uwagę zasługują punkt 2, 7 i 8:
2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.
7. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej (…).
8. Na 30 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej:
1) Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz do wystawienia propozycji ocen w dzienniku elektronicznym. Dopuszcza się używanie znaku „+” lub ukośnika pomiędzy ocenami np. 4/5 , co oznacza, że uczeń ma możliwość uzyskania oceny wyższej o jeden stopień niż proponowana;
2) wychowawca informuje rodziców na piśmie o przewidywanej dla ucznia śródrocznej i rocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej i odnotowuje ten fakt w dzienniku.
Zarówno w Statucie Szkoły jak i w obowiązujących przepisach prawa nie ma mowy o posługiwaniu się średnią ocen (ani arytmetyczną ani ważoną).

Z poważaniem
Danuta Giletycz- Dyrektor SP2

Szanowni Państwo

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły, mającym na celu zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-COV-2 i rozpowszechniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem, przypominam, że uczniowie:
• powinni zostać w domu,
• powinni unikać miejsc publicznych, gdzie są skupiska ludzi,
• powinni wystrzegać się komunikacji publicznej,
• nie powinni spotykać z rówieśnikami.
Proszę o poważne potraktowanie tych zaleceń.

Drodzy Państwo, zawieszenie decyzją Ministra Edukacji Narodowej zajęć w szkołach na terenie całego kraju w dniach 12-25 marca 2020r. ma ne celu zmniejszenie zagrożenia zarażenia się koronawirusem.
Bardzo Państwa proszę o to, aby uczniowie nie spotykali się ze sobą w grupach i jak najwięcej czasu spędzali w domach, bez niepotrzebnych kontaktów z innymi osobami.
Nauczyciele będą przesyłali do uczniów zadania do wykonania w czasie zawieszenia zajęć w szkole. Na stronie szkoły zostaną umieszczone informacje o portalach edukacyjnych, z których mogą samodzielnie korzystać uczniowie.

Bądźmy rozsądni i odpowiedzialni za siebie i innych.

Danuta Giletycz- dyrektor SP 2

Szanowni Państwo
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemicznego do odwołania. wstrzymuje się osobiste wizyty w szkole.
W przypadku konieczności załatwienia pilnych spraw urzędowych rekomenduję korzystanie z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Nr telefonu: 81 744 03 22
Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ePUAP: /SP2_Lublin/SkrytkaESP

Danuta Giletycz
Dyrektor Szkoły 

swiadectwaSzanowni Państwo

Ze względu na sytuację epidemiczną z przykrością informuję, iż ze względu na zachowanie bezpieczeństwa i w trosce o zdrowie, tegoroczne zakończenie roku szkolnego nie będzie miało uroczystego charakteru.

 

Po osobisty odbiór świadectw zapraszamy jedynie uczniów klas VIII - zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej.

Wydawanie świadectw z wpisem do księgi uczniów klas VIII:
26.06.2020 r. godz. 8.00- 9.00 – klasa 8 a
26.06.2020 r. godz. 9.30- 10.30- klasa 8 b
26.06.2020 r. godz. 11.00- 12.00- klasa 8 c
26.06.2020 r. godz. 12.30- 13.30- klasa 8 d

Świadectwa dla uczniów klas I - VII:
– odbiór w sekretariacie szkoły - uczniowie zmieniający szkołę 26-06-2020 r.
– pozostali uczniowie po powrocie do szkoły (wrzesień 2020).

Szanowni Państwo Rodzice
Uprzejmie informuję, iż planujemy uroczyste wręczenie świadectw i nagród tegorocznym uczniom klas I-VII bezpośrednio po ich powrocie do szkoły (mamy nadzieję iż nastąpi to 01 września 2020 r.).
Jeżeli ktoś z Państwa chce wcześniej sam wręczyć swojemu dziecku świadectwo, może pobrać je w sekretariacie szkoły w dniu 26-06-2020 r. w godz. 13.00- 15.00.
Wszystkie pytania związane z organizacją pracy szkoły prosimy kierować do sekretariatu szkoły osobiście lub telefonicznie 81 744 03 22 w. 20 , 661 616 534.

Z życzeniami pogody ducha i życzliwości w tym wyjątkowym czasie.
Danuta Giletycz - Dyrektor SP 2 w Lublinie

106098663 2379814625651406 8445785361095804307 n  Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie
Za chwilę wakacje! To był trudny rok, inny niż wszystkie do tej pory. W tej zmienionej rzeczywistości nieustannie podejmowaliśmy zadania, by uczniowie systematycznie wypełniali swoje obowiązki , nabywali nowe umiejętności, odnosili sukcesy edukacyjne, sportowe, artystyczne, rozwijali swoje pasje i uzdolnienia, a niekiedy pokonywali ograniczenia i słabości.
Gratulujemy im wszystkim osiągnięć i dobrych wyników. 
  Podziękowania składamy również Rodzicom za pomoc w organizacji nauczania zdalnego, wsparcie swoich dzieci w nowej sytuacji. Państwa uwagi i wskazówki w istotny sposób modyfikowały działalność szkoły.

rada rodzicow

Spotkanie Rady Rodziców i przedstawicieli Trójek Klasowych - wtorek 10.03.2020r. godz. 16.30

LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO

Serdecznie zapraszam uczniów klas 4-6 do aktywnego udziału w bezpłatnych zajęciach lekkoatletycznych, które organizowane będą na terenie
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie.

• Zajęcia prowadzone będą według programu „Lekkoatletyka dla każdego!”, który powstał z potrzeby popularyzacji lekkiej atletyki jako sportu pierwszego kontaktu wśród dzieci i młodzieży.

Zgodnie z uchwałą nr 363/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, uczniowie osiągający sukcesy w konkursach przedmiotowych, interdyscyplinarnych i tematycznych, olimpiadach, turniejach zawodowych oraz w ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich otrzymują, w zależności od osiągniętych wyników: dyplom Prezydenta Miasta Lublin i nagrodę książkową, stypendium Prezydenta Miasta Lublin.
Szczegółowe informacje na temat kryteriów przyznawania ww. wyróżnień >>> 

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin