Ważne informacje dla rodziców

W związku z brakiem możliwości osobistych spotkań i odbywania bezpośrednich rozmów zapraszamy wszystkie chętne osoby do kontaktu online, za pomocą poczty służbowej jak również dziennika elektronicznego Vulcan. Zapraszamy Rodziców i Uczniów, którzy chcieliby porozmawiać, szukają wsparcia i wyjaśnień, pośmiać się i czasami popłakać. Będziemy starli się pomóc w miarę naszych możliwości i kompetencji. W sytuacji pilnej, kryzysowej i niecierpiącej zwłoki prosimy kontaktować się z wychowawcą szkolnym, z prośbą o przekazanie nam informacji o potrzebie natychmiastowej konsultacji Państwa/Ucznia z nami. W tym celu skontaktujemy się z naszych telefonów prywatnych, które będą miały zastrzeżone numery lub pojawi się komunikat na wyświetlaczu numer prywatny.

Pedagog specjalny- Sylwia Nowak
Pedagog szkolny- Michał Wilk

Szanowni Państwo Rodzice
Uprzejmie przypominam, iż pomimo wprowadzenia edukacji zdalnej, w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie cały czas działa i przyjmuje pacjentów gabinet stomatologiczny, w którym są wykonywane bezpłatne zabiegi profilaktyczno-lecznicze w ramach umowy z NFZ.
Gabinet jest przystosowany do pracy w warunkach pandemii zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i pracuje w obecnie panującym reżimie sanitarnym.
Zgodnie z podpisanymi deklaracjami rodziców, dzieci mogą korzystać ze świadczeń, które zapewnia gabinet stomatologiczny po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się na wizytę.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr 608034411 – stomatolog Iwona Rowińska

vulcan informuje1

Szanowni Państwo!

Informujemy, że przygotowana została nowa wersja aplikacji mobilnej Dzienniczek Vulcan 1.6.1, w której zostały poprawione zgłaszane przez Państwa problemy. Aktualizacja pojawi się w sklepie Play/ AppStore do końca tygodnia. Przepraszamy Państwa za wszystkie utrudnienia.

uwaga wane logoUwaga! Od października 2020r. zebrania z Rodzicami uczniów klas VI odbywać się będą we wtorki. Najbliższe zebranie 20.10.2020r.

dlonieSerdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w naszych spotkaniach. Nie jest to grupa terapeutyczna, choć może mieć terapeutyczna moc :). Moderatorami kierującymi grupą będą specjaliści naszej szkoły: p. Sylwia Nowak- pedagog specjalny i p. Michał Wilk – pedagog szkolny Specjalnie z myślą o Państwu uruchamiamy w naszej szkole " GRUPĘ WSPARCIA" abyście mogli Państwo wspólnie wymienić doświadczenia, dzielić się obawami i troskami, wzajemnie wspierać jak i uzyskać wsparcie ze strony specjalistów poprzez uzyskanie odpowiedzi na nurtujące Was pytania, dowiedzieć się o specyfice rożnych zaburzeń występujących u dzieci oraz sposobach ich terapii.

Szanowni Państwo
Na stronie internetowej szkoły (w zakładce: stołówka) zamieszczony  jest harmonogram wydawania obiadów z podziałem na dni tygodnia i godziny, ze wskazaniem klas, które w tym czasie korzystają ze stołówki szkolnej. Jeżeli odbieracie Państwo dzieci- zwróćcie proszę uwagę, żeby robić to po "obiedzie"- uwzględniając nie tylko godzinę zakończenia lekcji, ale również porę wyznaczonych godzin obiadowych.

Dzieci, które jedzą obiad przed lub po lekcjach, w czasie oczekiwania na posiłek powinny być pod opieką świetlicy szkolnej.

Pozdrawiam
Danuta Giletycz

Rodziców i opiekunów uczniów korzystających w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie z „Programu dla szkół” (owoce, warzywa, soki/przeciery owocowe, mleko i produkty mleczne) prosimy o zapoznanie się z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych:

Załącznik XI do Warunków udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo
Przypominam, że rozdział IX Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 dotyczący oceniania wewnątrzszkolnego zawiera zasady, formy i sposoby oceniania obowiązujące w szkole.
W § 61 Statutu Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna na szczególną uwagę zasługują punkt 2, 7 i 8:
2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.
7. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej (…).
8. Na 30 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej:
1) Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz do wystawienia propozycji ocen w dzienniku elektronicznym. Dopuszcza się używanie znaku „+” lub ukośnika pomiędzy ocenami np. 4/5 , co oznacza, że uczeń ma możliwość uzyskania oceny wyższej o jeden stopień niż proponowana;
2) wychowawca informuje rodziców na piśmie o przewidywanej dla ucznia śródrocznej i rocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej i odnotowuje ten fakt w dzienniku.
Zarówno w Statucie Szkoły jak i w obowiązujących przepisach prawa nie ma mowy o posługiwaniu się średnią ocen (ani arytmetyczną ani ważoną).

Z poważaniem
Danuta Giletycz- Dyrektor SP2

punkty1Punktowy system oceniania zachowania uczniów ma na celu ujednolicenie ocen zachowania oraz zwiększenia ich obiektywizmu. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 125 punktów, które odpowiadają ocenie dobrej. Liczbę punktów uczeń może powiększać lub pomniejszyć przez konkretne zachowania. Punkty przydzielają nauczyciele i umieszczają je systematycznie w dzienniku elektronicznym. Dzięki takiemu systemowi oceniania uczniowie i ich rodzice mogą na bieżąco monitorować postępy w zakresie zachowania. 

Plik z punktacją - liczba punktów za działania pozytywne i negatywne oraz suma punktów na poszczególne oceny

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin