10 dni x 3,00 zł = 30,00 zł
Prosimy dokonywać wpłat na konto szkoły:
79 1240 1503 1111 0010 0128 4879 Bank PEKAO S.A. V O. Lublin w dniach do dnia 25 STYCZNIA 2019 r.

Jeżeli wpłata za obiady wpłynie po wyznaczonym terminie – naliczane będą ustawowe odsetki. Na dowodzie wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza. Rezygnację z obiadów szkolnych można zgłosić w ostatnim dniu, za który obiady zostały opłacone do godz. 8.00.

W razie nieobecności dziecka należy dokonać odpisu obiadu zgłaszając osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 81 744 03 22 (sekretariat) do godziny 08.00 w dniu poprzedzającym nieobecność.

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin