Wybory Rzecznika Praw Ucznia

1. Rzecznika Praw Ucznia powołuje spośród pracowników szkoły Dyrektor na wniosek Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.
2. Rzecznik Praw Ucznia wybierany jest przez społeczność uczniowską w wyborach:
a) tajnych - każdy ma prawo do tajności swojego wyboru;

b) powszechnych - każdy uczeń jest w równej mierze uprawniony do głosowania;
c) bezpośrednich - każdy uczeń sam osobiście uczestniczy w wyborach.
3. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 5 lat.
4. Rzecznika Praw Ucznia może odwołać przed upływem kadencji Dyrektor Szkoły na wniosek Szkolnego Samorządu Uczniowskiego lub na wniosek zainteresowanego.

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin