Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego
w Lublinie


REGULAMIN ZAWIERA ROZDZIAŁY:
I. Postanowienia ogólne.
II. Organy Samorządu Uczniowskiego.
III. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
IV. Tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego.
V. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego.
VI. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o art. 85 Prawo oświatowe 14.12.2016 r.
2. Samorząd Uczniowski tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie szkoły.
3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
4. Celem działania Samorządu jest:
a) uczenie się demokratycznych form współżycia
b) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych
c) uczenie się odpowiedzialności i tolerancji

 

II. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Organami Samorządu są:
a) Rada Samorządu Uczniowskiego
b) Sekcje Samorządu Uczniowskiego
2. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
a) Przewodniczący Rady SU,
b) dwóch Zastępców Przewodniczącego Rady SU,
c) ośmiu członków Rady SU: po jednym przedstawicielu z klas IV – VIII oraz Rada Samorządu Uczniowskiego klas I – III w składzie 3 osobowym: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz. Rada ta wybierana jest w oddzielnych wyborach na poziomie klas I – III.
3. Kadencja organów Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok szkolny.
4. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego:
a) dobiera na stanowiska dwóch swoich zastępców spośród uczniów naszej szkoły,
b) reprezentuje Samorząd wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
b) kieruje pracą Rady Samorządu Uczniowskiego
c) przydziela zadania poszczególnym sekcjom
d) organizuje współpracę Samorządu z samorządami klasowymi
5. Rada Samorządu Uczniowskiego:
a) opracowuje program pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny,
b) wspomaga Przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji
c) prowadzi dokumentację Samorządu Uczniowskiego
d) współpracuje z przewodniczącymi klas.
6. Nie wybrani kandydaci na Przewodniczącego Rady SU mogą pełnić funkcję
przewodniczących poszczególnych sekcji SU. Sekcje są tworzone na pierwszym
zebraniu Rady SU. Skład osobowy sekcji jest ustalany przez Przewodniczącego Rady SU za zgodą i w porozumieniu z uczniami wyrażającymi chęć do takiej pracy.

 

III. ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Opiekun czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego.
2. Pośredniczy między uczniami a nauczycielami.
3. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską.
4. Może upominać członków Rady SU za niewywiązywanie się ze swoich
obowiązków, niebranie udziału w pracach Rady SU, działanie niezgodne z regulaminem SU i Statutem Szkoły, ośmieszanie pełnionej funkcji przez siebie,
działanie na szkodę społeczności uczniowskiej, Rady SU, a także za zachowanie
niegodne ucznia.

 

IV. TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.
1. Wybory odbywają się na początku każdego roku szkolnego.
2. Prawo wybierania Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego przysługuje wszystkim uczniom klas IV–VIII SP nr 2,
3. Kandydat na Przewodniczącego Rady SU:
a) otrzymał ostatnią, końcoworoczną ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą,
b) zgłasza się do opiekunów SU po odbiór specjalnych list na podpisy,
c) ma obowiązek zebrać 50 czytelnych podpisów od uczniów klas IV – VIII na w/w listach przygotowanych przez opiekunów samorządu uczniowskiego. Każdy uczeń może podpisać się tylko jeden raz,
d) kandydat zbiera podpisy od momentu otrzymania listy przez cztery dni wyborcze. Następnie listy z podpisami są przekazywane do opiekunów SU,
e) po uzyskaniu wymaganych 50 podpisów i sprawdzeniu list kandydat umieszczany jest na liście kandydatów na Przewodniczącego SU i rozpoczyna się kampania wyborcza,
f) jeśli co najmniej trzy osoby nie uzyskają wymaganej ilości podpisów, wtedy kandydatami na Przewodniczącego SU zostają osoby, które zdobyły największą ilość podpisów, jednak nie mniej niż 30.
4. Kampania wyborcza trwa od poniedziałku w tygodniu poprzedzającym wybory do
piątku do godz. 14.00 . Wybory odbywają się w poniedziałek.
5. Kandydaci na przewodniczącego mają obowiązek napisać swoje programy
wyborcze i przedstawić je w szkole opiekunom SU. Po zaakceptowaniu przez
opiekunów programy te powinny być zamieszczone w miejscach przez nich
wyznaczonych (tablice korkowe na korytarzach). Każdy kandydat może zamieścić w szkole nie więcej niż 5 swoich plakatów wyborczych.
6. Podczas kampanii wyborczej obowiązuje zasada fair-play, tzn.: nie wolno
niszczyć plakatów, używać niecenzuralnego słownictwa, wyśmiewać
kontrkandydatów, a także zmuszać i zastraszać szczególnie młodszych uczniów przy zbieraniu podpisów na listach i przy samym głosowaniu. W przypadku łamania
powyższych zasad kandydat będzie skreślony z listy.
7. Listy kandydatów wywieszone są na tydzień przed wyborami.
8. Przebieg wyborów:
a) Głosowanie dokonuje się przez wpisanie znaku X przy nazwisku wybranego przez siebie Kandyta na karcie wyborczej i oddanie głosu do urny.
b) Przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba, która w wyborach uzyskała najwięcej głosów.
c) Na poszczególne stanowiska w Radzie wchodzą osoby dobierane przez
Przewodniczącego Rady SU.
d) Oficjalne ogłoszenie wyników głosowania następuje w pierwszy wtorek po wyborach.
9. Cisza wyborcza trwa od godz. 14.00 w piątek poprzedzający wybory i trwa do poniedziałku do dnia wyborów. W przypadku naruszania ciszy wyborczej przez kandydatów, wybory mogą być unieważnione lub kandydat, który naruszył ciszę, może być zdyskwalifikowany. Decyzję podejmują opiekunowie samorządu.
10. Ogólnoszkolne wybory na Przewodniczącego Rady SU przeprowadza Szkolna
Komisja Wyborcza, w skład której wchodzi jeden losowo wybrany uczeń każdej klasy
IV – VIII, pod warunkiem, że nie jest kandydatem startującym w wyborach. Uczniów tych wybiera klasa wraz z wychowawcą.
11. Do zadań Szkolnej Komisji Wyborczej należy:
a) czuwanie nad prawidłowością przebiegu kampanii wyborczej,
b) sprawdzanie podpisów na listach kandydatów,
c) przeprowadzanie wyborów na Przewodniczącego Rady SU i czuwanie nad
prawidłowością głosowania,
d) informowanie uczniów o aktualnych sprawach związanych z wyborami do Rady Samorządu Uczniowskiego,
e) liczenie głosów po wyborach,
f) sporządzenie protokołu z wyborów,
g) sprawdzanie, czy w piątek o godz. 14.00 kampanie wyborcze poszczególnych kandydatów zakończyły się,
h) ogłoszenie wyników wyborów w najbliższy wtorek po wyborach.

 

V. DOKUMENTACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
2. Plan pracy Samorządu.
3. Protokoły posiedzeń.
4. Sprawozdania z działalności.
5. Strona internetowa SU.
6. Dokumentacja fotograficzna

 

VI. KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Samorząd Uczniowski ma prawo do:
1. przedstawiania Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków
i opinii we wszystkich sprawach Szkoły,
2. organizowania życia szkolnego z zachowaniem właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania zainteresowań
i potrzeb uczniów,
3. redagowania i wydawania gazety szkolnej, prowadzenia radiowęzła,
4. organizowania apeli szkolnych w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności,
5. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,
6. wnioskowania do Dyrektora Szkoły w sprawie powoływania określonego nauczyciela na opiekuna samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej,
7. zgłaszania uczniów do nagród i wyróżnień,
8. występowania z wnioskami o stypendia i pomoc materialną uczniom,
9. udziału przedstawicieli Samorządu z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców dotyczących spraw wychowania i opieki,
10. powoływania sądu koleżeńskiego dla rozstrzygania sporów i konfliktów.

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin