Informuję Państwa, że na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresieczasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia) będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów będą podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. W związku z tym 11.05 KANDYDACI NIE BĘDĄ MIELI MOŻLIWOŚCI LOGOWANIA SIĘ NA SWOJE KONTA I WYBORU PREFERENCJI. Zachęcamy do zapoznania się z dostępną w systemie elektronicznym ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych (edu.lublin.eu ->aplikacje dla rodzica/kandydata ->rekrutacja elektroniczna do szkół ponadpodstawowych). 
Przypominamy, iż w bieżącym roku szkolnym kandydat do klasy I szkoły ponadpodstawowej, której organem prowadzącym jest Miasto Lublin może wybrać TRZY SZKOŁY I DOWOLNĄ LICZBĘ ODDZIAŁÓW W DANEJ SZKOLE.
KANDYDACI DO KLASY MIĘDZYNARODOWEJ, KLAS DWUJĘZYCZNYCH I KLAS SPORTOWYCH w wybranych szkołach muszą przystąpić do sprawdzianu
kompetencji językowych lub sprawdzianu sprawności fizycznej. Terminy sprawdzianów będą dostępne na stronach poszczególnych szkół po
opublikowaniu harmonogramu rekrutacji przez Ministra Edukacji Narodowej.

WYBIERAJĄC SZKOŁĘ TECHNICZNĄ LUB BRANŻOWĄ kandydat zobowiązany jest wykonać badania przydatności do zawodu, które wykonywane są
bezpłatnie, na podstawie wzoru skierowania udostępnionego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.
Skierowanie na badania kandydaci otrzymają:
• w szkole macierzystej (jeżeli kandydat uczy się w szkole prowadzonej przez Gminę Lublin),
• w szkole technicznej lub branżowej do której kandyduje (jeżeli kandydat rekrutuje się samodzielnie ze szkoły z innej Gminy lub ze szkoły prowadzonej przez inne podmioty niż Gmina Lublin).
O terminach i możliwościach przeprowadzania badań przydatności do zawodu będziemy informować Państwa po ogłoszeniu wyżej wspomnianego terminu, wzór skierowania zostanie przesłany do szkół przez WOMP oraz WOiW.

W związku cytowanym powyżej Rozporządzeniem MEN (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) nie obowiązują terminy ustalone przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w harmonogramach ogłoszonych Zarządzeniem Nr 5/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w zakresie postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych szkół, w których zajęcia rozpoczynają się w dniu 1 września 2020r.

W imieniu

Zastępcy Dyrektora
Wydziału Oświaty i Wychowania
Mirosława Jarosińskiego

--

Bożena Jarmuł
Wydział Oświaty i Wychowania
UM Lublin
tel 81 466 39 90

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin