Rekrutacja - klasy 8

Informuję Państwa, że na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresieczasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia) będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej miasta Lublin została zamieszczona informacja o ofercie edukacyjnej szkół zawodowych prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2020/2021. Poniżej zamieszczam stosowny link:
https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/oferta-edukacyjna-szkol-zawodowych-na-rok-szkolny-20202021,464,1082,1.html

Zarządzenie Nr 5 /2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na terenie województwa lubelskiego.

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=10394

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie informuje, że badanialekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2019r. Dz.U. z 2019, poz. 1651), którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia będą wykonywane bezpłatnie w WOMP CP-L w Lublinie, ul. Nałęczowska 27 w Lublinie od godziny 10:00.
więcej na stronie: http://www.womp.lublin.pl/

Lubelski Kurator Oświaty po uzgodnieniu z Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie przekazuje pakiet materiałów informacyjnych dotyczących badań lekarskich dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach.

Lubelski Kurator Oświaty prosi o przekazanie tych materiałów i informacji uczniom, którzy będą kandydatami do szkół kształcących w zawodach.

Szanowni Państwo Rodzice absolwentów kończących w tym roku klasę VIII

uprzejmie przypominam, iż w rekrutacji do klas I szkół ponadpodstawowych 10.07.2020 roku upływa termin złożenia wniosku rekrutacyjnego w szkole pierwszego wyboru.

Nie wszyscy uczniowie klas VIII wybrali już preferencje dotyczące przyszłej rekrutacji.

Proszę o sprawdzenie w panelu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych czy Państwa dziecko w systemie wykazane jest jako zweryfikowane. Jeżeli widnieje opis: bez wyboru lub informacja, że wniosek kandydata nie został rozpatrzony/ zaakceptowany w szkołach ponadpodstawowych, być może nie dostarczyli Państwo tych wniosków do szkoły pierwszego wyboru lub nie został dokonany wybór szkoły.

Jeżeli uczniowie nie dostarczą wniosku rekrutacyjnego do szkoły pierwszego wyboru do dnia 10.07 do godz. 14.00 nie będą mogli wziąć udziału w I turze rekrutacji.

Pozdrawiam
Danuta Giletycz- Dyrektor SP 2

uwaga wane logoZaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i kody dostępu do wyników (na stronie OKE Kraków) będą do odebrania w sekretariacie szkoły w dniu 31.07.2020 r. od godziny 9.00.

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin