1. Z biblioteki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

2. Przy zapisie do biblioteki szkolnej zgłaszający się powinien zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.

3. Uczniowie wypożyczający książki winni pozostawić w szatni wierzchnie okrycia, zaś torby i plecaki szkolne przed salą biblioteczną.

4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy woluminy.

5. Okres wypożyczenia książki z działu lektur i beletrystyki nie może przekraczać trzech tygodni.

6. Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż jeden tydzień.

7. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonego woluminu, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających.

8. Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.

9. Przeczytane woluminy powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki.

10. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeń.

11. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu – w czytelni.

12. Nauczyciele bibliotekarze udzielą informacji o książkach, pomagają w doborze literatury.

13. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

14. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę i inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, jest zobowiązany odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej czy zniszczonej.

15. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego. Uczniowie klas I- VII oraz pracownicy szkoły mogą wypożyczyć książki na okres wakacji.

16. W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

17. Sposób wypożyczania i udostępniania podręczników/ materiałów edukacyjnych:

a) Podręczniki/ materiały edukacyjne są własnością szkoły i są wpisane do ksiąg inwentarzowych biblioteki szkolnej,

b) podręczniki/ materiały edukacyjne są wypożyczane uczniom nieodpłatnie,

c) w przypadku zniszczenia, zagubienia lub nie zwrócenia podręczników/ materiałów edukacyjnych przez ucznia Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników,

d) w przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który znajduje się w bibliotece szkolnej,

e) w przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany on jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników/ materiałów edukacyjnych,

f) w klasach 1 podręczniki będą wypożyczane nauczycielom wychowawcom, następnie nauczyciel wypożycza uczniom podpisując podręcznik ołówkiem na 1 stronie.

g) o kolejnych wypożyczeniach i o oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników decyduje nauczyciel wychowawca danej klasy,

h) uczniowie uprawnieni do korzystania z darmowych podręczników, zarejestrowani w bibliotece jako czytelnicy dokonują wypożyczenia samodzielnie, na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie,

i) uczniowie zobowiązani są do dbania o wypożyczony im podręcznik – o obłożenie go i nie dokonywanie wewnątrz niego żadnych napisów i notatek.

Regulamin w chodzi w życie z dniem 1 września 2014 roku.

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin