Informujemy wszystkich chętnych uczniów z klas V - VIII, że od dnia 21 września w naszej szkole będą odbywały się testy teoretyczne uprawniające do uzyskania karty rowerowej. Egzamin obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz udzielania pierwszej pomocy.

 

Po sprawdzeniu wiadomości i pozytywnym zaliczeniu, przeprowadzony zostanie sprawdzian umiejętności praktycznych, który odbędzie się w stylu holenderskim w okolicy naszej szkoły dnia 3 października (sobota) w godzinach 9:45-12:00. Egzamin praktyczny przeprowadzony zostanie w obecności egzaminatorów z Porozumienia Rowerowego, Funkcjonariuszy Policji oraz Straży Miejskiej.

Uczniowie na egzamin praktyczny przyjeżdżają pod opieką rodzica. Każdy uczeń powinien posiadać swój rower. Ewentualny brak należy do dnia 30 września zgłosić opiekunom
(p. Hannie Głos lub p. Katarzynie Pruchniak).


O KARTĘ ROWEROWĄ MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ UCZNIOWIE, KTÓRZY W DNIU EGZAMINU PRAKTYCZNEGO MAJĄ UKOŃCZONE 10 LAT


Uczeń zostaje dopuszczony do egzaminu praktycznego tylko pod warunkiem zdania - zaliczenia testu teoretycznego.
Warunkiem uzyskania karty rowerowej jest zaliczenie części teoretycznej oraz praktycznej.
Szczegółowe informacje dotyczące Karty Rowerowej można uzyskać u p. Hanny Głos i p. Katarzyny Pruchniak.


PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W LUBLINIE

1. Uczeń powinien pobrać od nauczyciela techniki Arkusz zaliczeń ucznia.

2. Wypełnić czytelnie (DRUKOWANYMI LITERAMI) swoje dane osobowe.

3. Uzyskać wpis (zgodę) rodzica lub prawnego opiekuna.

4. Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy.

5. Zgłosić się do nauczyciela techniki w wyznaczonym terminie z wypełnionym
Arkuszem zaliczeń ucznia.

6. Przystąpić do sprawdzianu teoretycznego - 80% poprawnych odpowiedzi na teście uprawnia do egzaminu praktycznego.

7. Przystąpić do sprawdzianu praktycznego z jazdy.

8. Po zdaniu egzaminu uczeń dostarcza zdjęcie (opisane na odwrocie - imiona, nazwisko, adres zamieszkania) do nauczyciela zajęć technicznych w celu wyrobienia karty rowerowej.

9. Kartę rowerową podpisaną przez Dyrektora Szkoły uczeń odbiera w sekretariacie szkoły po 17 października 2020 roku.


Opiekunowie: Hanna Głos, Katarzyna Pruchniak

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin