Trudna decyzja związana z posłaniem 6-latka do szkoły spędza sen z powiek wielu rodzicom. Myśl o skróconym dzieciństwie często pozostaje w sprzeczności z chęcią sprostania wymogom współczesnego świata, gdzie szybkie osiąganie kolejnych szczebli wykształcenia i pozycji zawodowych staje się miarą sukcesu. Podejmując decyzję o posłaniu dziecka do szkoły należy pamiętać, że każde dziecko rozwija się inaczej, ma swoją dynamikę, tempo i rytm rozwoju. Dzieci różnią się między sobą zdolnościami do nauki, sprawnością rozumowania, pamięcią, zdolnością do koncentracji uwagi, zainteresowaniem nauką.

O poziomie rozwoju dziecka decyduje szereg czynników, przede wszystkim wrodzone zdolności, talenty rodzicielskie, warunki w jakich dziecko się wychowuje, zdobyte dotychczasowe doświadczenia i wiele innych, pozornie mniej ważnych spraw.

Jeżeli więc, Twój 6-latek:

• interesuje się otaczającym światem, posiada wiedzę o sobie ( potrafi powiedzieć    jak się nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka, zna pory roku, dni tygodnia)

• posiada odpowiedni do wieku zasób słów, prawidłowo wymawia wszystkie głoski,   swobodnie wypowiada się zdaniami, np. na temat swoich przeżyć, zaobserwowanego  zjawiska lub oglądanego obrazka

• słucha uważnie poleceń i rozumie ich treść

• skupia uwagę na zadaniu,

• przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej i współdziała w zabawach i sytuacjach zadaniowych

• zapamiętuje treść bajki, wiersza, potrafi odtworzyć je z pamięci

• ma umiejętność klasyfikowania i szeregowania przedmiotów, obrazków

• potrafi wyobrazić sobie co było wcześniej i co będzie później(zna pojęcia czasowe wczoraj, jutro)

• posiada orientację w schemacie ciała i w przestrzeni ( potrafi wskazać prawą, lewą rękę, rozumie treść poleceń „ zaznacz w lewym górnym rogu..”, określa położenie przedmiotów nad, pod, na)

• jest samodzielny w czynnościach samoobsługowych (ubieranie, rozbieranie, mycie, potrzeby fizjologiczne, właściwie zachowanie  przy stole podczas posiłków), oraz w sytuacji zadaniowej (wykazuje inicjatywę, podejmuje próby poradzenia sobie z trudnością, jest zainteresowane osiągnięciem celu, stara się dokończyć pracę)

• dba o bezpieczeństwo własne i innych (bezpiecznie porusza się po drodze, rozumie jak zachować się w sytuacji  zagrożenia, wie gdzie  można otrzymać pomoc i umie o nią poprosić

• jest sprawny  pod względem ruchowym i manualnym ( łapie piłkę, buduje z drobnych, klocków, lepi z plasteliny, poprawnie trzyma ołówek posługuje się nożyczkami)

• jest zainteresowany  czytaniem, pisaniem i matematyką (interesuje się książkami,  z uwagą słucha opowiadań, baśni, rozumie sens umownych znaków, zna i stosuje liczebniki porządkowe, dodaje i odejmuje konkretne przedmioty, liczmany)

to te właściwości i cechy będą mu pomagały, gdy pójdzie do szkoły. Świadczą  one o wystarczającym przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki szkolnej i możemy, jako rodzice, świadomie i odpowiedzialnie posłać go do klasy I.

Jeżeli jednak, dziecko nie spełnia powyższych wymagań, a ponadto w jego zachowaniu widoczne są  trudności w zakresie funkcjonowania społeczno-emocjonalnego:

• w zabawie reaguje złością , gniewem,  obraża się, odchodzi

• często wybucha złością, płaczem, reaguje   impulsywnie

• zachowuje się agresywnie w stosunku do innych dzieci, nie przestrzega reguł i zasad

• okazuje lęk, niepokój, wycofuje się

• stara się przebywać blisko nauczyciela w stopniu utrudniającym zabawę i naukę w grupie

• unika sytuacji wymagających samodzielności

• jego koncentracja jest chwiejna, bardzo podatna na rozproszenie

to oznaczać może, iż  nie osiągnęło jeszcze gotowości szkolnej.

Należy jednak pamiętać , iż „gotowość szkolna nie jest stanem, na który się czeka , ale należy ją wykształcać”.

Dlatego warto podjąć działania wspomagające rozwój dziecka.

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin